Jak wypowiedzieć umowę najmu
Lokale Mieszkania Nieruchomości

5 min. czytania

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu budzi sporo wątpliwości. Jak wypowiedzieć umowę najmu – czy wystarczy ustnie poinformować o zakończeniu stosunku najmu, czy może konieczny jest do tego formalny dokument? Odpowiedź znajduje się poniżej. Wskazujemy też, kiedy można wypowiedzieć umowę najmu – w tej kwestii jej strony nie mają dowolności.

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? Wypowiedzenie umowy najmu wymaga formy pisemnej – w przeciwnym razie nie będzie ono wiążące. Wypowiedziana na piśmie musi zostać też ustna umowa najmu – w jej przypadku ustne wypowiedzenie również będzie bezskuteczne. Okres, na jaki zawarto umowę (najem krótkoterminowy, najem długoterminowy) nie ma znaczenia dla formy wypowiedzenia.

Mimo że forma pisemna wypowiedzenia jest kluczowa, to strony umowy najmu (właściciel nieruchomości i lokator) muszą pamiętać też o zawartości tego dokumentu. Wypowiedzenie musi zawierać elementy wskazane w ustawie o ochronie lokatorów.

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu – elementy, które powinny znaleźć się w wypowiedzeniu:

 • miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia,
 • dane osobowe – zarówno właściciela, jak i lokatora,
 • podstawa prawna – należy wskazać odpowiedni artykuł np. z ustawy o ochronie lokatorów,
 • adres nieruchomości, której wypowiedzenie dotyczy,
 • termin zakończenia umowy,
 • powód wypowiedzenia.

Czy wypowiedzenie umowy najmu musi być podpisane? Tak, jeżeli nie złożysz własnoręcznego podpisu, wypowiedzenie będzie nieważne.

Wypowiedzenie najmu należy przygotować w dwóch kopiach – po jednej dla każdej ze stron, a zatem dla właściciela nieruchomości i lokatora. Jeżeli po którejś ze stron występuje więcej osób (np. pod umową najmu podpisało się dwóch lokatorów), to kopii powinno być odpowiednio więcej – tak, aby każda osoba otrzymała pismo.

Jak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony? Czy można wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego? To częste pytania zadawane zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i lokatorów. Forma i czas trwania umowy najmu nie mają znaczenia – wypowiedzenie zawsze musi mieć formę pisemną i zawierać określone informacje.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Obowiązujące przepisy chronią lokatora. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma pełnej dowolności w zakresie wypowiedzenia umowy najmu – nie może tego zrobić w każdym momencie. Również najemca musi uwzględnić przepisy.

Jak wypowiedzieć najem

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu?

Ustawa o ochronie lokatorów wskazuje zarówno kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu, jak i terminy, w jakich może to zrobić.

Wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe, gdy:

 • mimo pisemnego upomnienia lokator m.in. nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • lokator zalega z zapłatą czynszu za co najmniej 3 pełne okresy płatności – pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległości,
 • lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal (jego część) – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela,
 • najemca korzysta z lokalu, który musi zostać opróżniony w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki,
 • lokator nie zamieszkuje w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • najemca ma tytuł prawny do innego lokalu – lokal ten musi być jednak położony w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może go używać,
 • właściciel zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu? W tej kwestii kluczowy jest powód wypowiedzenia. Przykładowo, gdy powodem są zaległości w płatnościach, właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak liczyć miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu? Okres wypowiedzenia trwa zawsze pełne miesiące. Oznacza to, że okres biegu wypowiedzenia zaczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokument wypowiedzenia został wręczony drugiej stronie.

Czy najemca może wypowiedzieć umowę najmu?

Najemca również może wręczyć wynajmującemu wypowiedzenie. Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu? To zależy od postanowień umowy najmu – jeżeli:

 • strony najmu ustaliły warunki wypowiedzenia umowy najmu i zostały one sformułowanie w umowie – to one będą dla lokatora wiążące,
 • właściciel nieruchomości i najemca zrezygnowali z powyższej możliwości – wiążące będą przepisy kodeksu cywilnego.

Czy najemca może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego? Tak, przy czym taką umowę najmu uznaje się zawartą na czas określony, a to z kolei oznacza, że lokator nie ma dowolności.

Właściciel nieruchomości wypowiedział Ci umowę najmu? Szukasz mieszkania na terenie Olsztyna? Poznaj nasze aktualne propozycje i przekonaj się, że wynajem mieszkania z New House jest prosty.

Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy najmu?

To, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania nie jest jedynym zagadnieniem, które interesuje właścicieli nieruchomości i lokatorów – wątpliwości budzi też kwestia dostarczenia wypowiedzenia. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę najmu, trzeba dostarczyć jego kopię drugiej stronie umowy. Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy najmu? Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Doręczając wypowiedzenie osobiście, warto zadbać o pokwitowanie – właściciel nieruchomości lub lokator powinien potwierdzić odbiór pisma. Jeżeli wypowiedzenie ma zostać dostarczone pocztą, taką rolę będzie spełniać zwrotne potwierdzenie odbioru.