Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Informacje Nieruchomości

6 min. czytania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czym jest i gdzie go uzyskać?

Szukasz działki pod budowę domu lub lokalu handlowego? Chcesz kupić mieszkanie na dopiero powstającym osiedlu? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to jeden z dokumentów, z którymi musi zapoznać się każdy nabywca nieruchomości. Dowiedz się, jak uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dlaczego jego zawartość jest istotna.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to jest?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bywa nazywany także innymi określeniami – np. „plan miejscowy”. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Najprościej mówiąc, to akt prawny wskazujący, jak może zostać wykorzystany (zagospodarowany) określony obszar miasta lub gminy.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowany w formie uchwały i składa się z dwóch części – są to:

 • część opisowa (tekstowa) – to treść uchwały, która zawiera informacje o przeznaczeniu poszczególnych terenów i rodzajach zabudowy,
 • część graficzna – stanowi załącznik do uchwały i jest to mapa, na której zostały zaznaczone najważniejsze informacje.

Kto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Kto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że za uchwalenie planu miejscowego jest odpowiedzialna rada gminy. Przed uchwaleniem planu ma ona obowiązek m.in. upewnić się, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag do jego projektu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że obowiązuje on wyłącznie na terenie tej gminy, która go uchwaliła – nie wykracza poza jej obszar.

Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowy?

Stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest fakultatywne – poszczególne gminy mogą przygotować ten dokument, ale nie muszą tego robić. Od tej zasady zostały jednak przewidziane wyjątki. W przypadku niektórych terenów obowiązek przygotowania planu miejscowego wynika z innych ustaw. Wówczas gminy nie mają już dowolności.

Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowy? Trzeba go uchwalić choćby dla:

 • obszaru, na którym utworzono park kulturowy,
 • terenów rolnych i leśnych, które mają zostać przeznaczone pod inwestycje,
 • terenu górniczego.

Jednocześnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje termin, w jakim należy przystąpić do przygotowania MPZP – 3 miesiące od dnia ustanowienia obowiązku.

Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jeżeli masz w planach zakup działki i chcesz uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, możesz zastanawiać się, jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie gruntu. Czego można się dowiedzieć z lektury MPZP? Gminy (miasta) nie mają dowolności w tworzeniu takich planów – muszą uwzględnić obowiązkowe elementy wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przykładowe informacje:

 • przeznaczenie terenów,
 • zasady ochrony m.in. środowiska, przyrody i krajobrazu,
 • wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych,
 • zasady kształtowania zabudowy (np. wysokość budynków, intensywność zabudowy czy odstęp między budynkami)
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów,
 • zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji (np. nowych dróg),
 • stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości,
 • granice terenów pod budowę obiektów handlowych,
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych.

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Podczas lektury tego dokumentu wykaż się skrupulatnością. Na początku znajdziesz słowniczek terminów, z którym warto się zapoznać, aby wiedzieć, jak należy rozumieć poszczególne pojęcia. Z kolejnych stron planu miejscowego dowiesz się m.in. czy na działce możliwe będzie wybudowanie domu jednorodzinnego i jaki procent działki będzie mógł zostać zajęty przez budynki oraz czy istnieją ograniczenia w kwestii wyglądu elewacji budynku.

Zapoznając się z treścią MPZP, sprawdź przeznaczenie terenów sąsiadujących z działką. W ten sposób dowiedziesz się, czy w przyszłości w okolicy nie powstanie np. uciążliwy zakład przemysłowy lub wysypisko śmieci.

Czy można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czy można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Gdy wiesz, jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to pozostaje zapoznać się z jego treścią. Co jednak w sytuacji, gdy chcesz postawić budynek, który nie został przewidziany w MPZP? Aktualny stan prawny dopuszcza możliwość zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Konieczne jest złożenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do właściwego urzędu. We wniosku musi znaleźć się uzasadnienie – konieczne jest uargumentowanie swojego stanowiska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gdzie uzyskać?

Gdzie uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Aktualnie jest to możliwe na dwa sposoby – w urzędzie gminy (miasta) lub przez internet. Wybór pierwszej drogi wiąże się z formalnościami, czyli złożeniem wniosku i opłatą skarbową. Właśnie dlatego wiele osób poszukuje informacji o MPZP w internecie.

Jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego online? Strony internetowe, na których można odszukać MPZP, to:

 • Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
 • witryna miasta lub gminy,
 • systemy informacji przestrzennej.

Nie zawsze będzie konieczna znajomość nazwy uchwały – niektóre gminy (miasta) tak organizują informacje, aby dotarcie do nich było jak najmniej kłopotliwe.

Przykład: Chcesz wybudować domy bez pozwolenia w Poznaniu. Na stronie internetowej urzędu miasta Poznań znajduje się wykaz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wystarczy tylko wybrać rejon lub ulicę, a następnie przejść do treści uchwały.

Co oznacza brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Ponieważ przygotowanie planu miejscowego jest wymagane jedynie dla niektórych obszarów, to może się zdarzyć, że wybrana przez Ciebie działka nie została w nim uwzględniona. Jak postępować w takiej sytuacji? Brak MPZP nie przekreśla możliwości zrealizowania inwestycji, jednak konieczne będzie:

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetki, WZ) – wymaga to złożenia wniosku wraz z załącznikami,
 • złożenie wniosku o uchwalenie planu miejscowego – tylko wówczas, gdy inwestycja może zostać zrealizowana jedynie na podstawie MPZP.

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Za wypis i wyrys z MPZP w urzędzie gminy (miasta) trzeba zapłacić – opłatę należy przelać na rachunek bankowy właściwego urzędu. Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Maksymalnie 250 zł. Aktualne stawki prezentują się następująco:

 • wypis – 30 zł (do 5 stron) i 50 zł (powyżej 5 stron),
 • wyrys – 20 zł za każdą rozpoczętą stronę, maksymalnie 200 zł.

Nie czujesz się zbyt pewnie w kontaktach z urzędami i dlatego korzystasz z pomocy prawnika? Wówczas do podanych kwot trzeba doliczyć jeszcze 17 zł tytułem opłaty za pełnomocnictwo. Nie będzie to jednak konieczne, gdy pełnomocnikiem jest bliska osoba, np. małżonek, dziecko czy rodzeństwo.

Może też się zdarzyć, że dla terenu wskazanego we wniosku nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas urząd nie wyda dokumentów, a wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.