Mapa zasadnicza co zawiera i kiedy jest wymagana?
Informacje Nieruchomości

6 min. czytania

Mapa zasadnicza co zawiera i kiedy jest wymagana?

Inwestycja budowlana to proces wieloetapowy i wymagający dostępu do różnych dokumentów. Jednym z nich jest mapa zasadnicza. Dowiedz się, jakie informacje zawiera mapa zasadnicza, gdzie możesz ją uzyskać, ile kosztuje i jak długo jest ona ważna.

Co to jest mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza jest określana jako „podstawowa mapa kraju”. Nie ma w tym cienia przesady – to najważniejsze i wielkoskalowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne obejmujące obszar całej Polski. Mapa należy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu m.in. budynków, dróg i sieci uzbrojenia terenu (zarówno nadziemnych, jak i podziemnych).

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej podstawową skalą mapy zasadniczej jest skala 1:500. Taką skalę stosuje się na terenach, na których intensywność zabudowy jest duża – przykładem może być Warszawa. Dla pozostałych obszarów mapa zasadnicza jest prowadzona w innych skalach – 1:1000, 1:2000 i 1:5000.

Mapa zasadnicza – definicja znajduje się w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i brzmi następująco: wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Jak wygląda mapa zasadnicza?

Potrzebujesz mapy zasadniczej? Możesz zastanawiać się, jak wygląda mapa zasadnicza. To wizualizacja kartograficzna generowana na podstawie zbiorów danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – jak można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Nie musisz być specjalistą, aby zrozumieć treść mapy – umieszczone na mapie zasadniczej oznaczenia, symbole i kolory są zawsze wyjaśnione w legendzie. Zapoznanie się z legendą bardzo ułatwia zrozumienie wydanej przez urząd mapy. Jednocześnie sprecyzowanie w rozporządzeniu wzorów i sposobu tworzenia elementów graficznych sprawia, że mapa zasadnicza ma zawsze taką samą postać.

Mapa zasadnicza działki przykłady – rodzaje sieci uzbrojenia terenu:

 • wodociągowa – oznaczona literą „w”;
 • kanalizacyjna – oznaczona literą „k”;
 • elektroenergetyczna – oznaczona literą „e”;
 • telekomunikacyjna – oznaczona literą „c”;
 • specjalna – oznaczona literą „s”.

Na mapie zasadniczej mogą znajdować się symbole. Przykładowo symbol drogi dla rowerów to dwie równoległe przerywane linie, między którymi umieszcza się znak „r”. Z kolei litera „m” służy do oznaczania budynków mieszkalnych, a litera „h” oznacza budynek handlowy. Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedną kondygnację, to na mapie podaje się też numer najwyższej kondygnacji nadziemnej – np. „m3” czy „h2”.

Co zawiera mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza zawiera określoną pulę informacji. Dane zostały wyszczególnione w definicji tego terminu i są to m.in. działki ewidencyjne, budynki i sieci uzbrojenia terenu. Ale na pytanie, co zawiera mapa zasadnicza, można też odpowiedzieć inaczej – wskazując, z jakich baz pochodzą poszczególne informacje. Mowa tu o bazach danych, które prowadzone są w systemie teleinformatycznym i które dotyczą:

 • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • ewidencji gruntów i budynków – katastru nieruchomości;
 • państwowego rejestru nazw geograficznych;
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Ile jest ważna mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza odzwierciedla stan na danym terenie. Ten z kolei w każdej chwili może ulec zmianie. Stąd też pojawia się słuszne pytanie – ile jest ważna mapa zasadnicza? W przepisach próżno szukać konkretnego terminu – przyjmuje się, że mapa zasadnicza jest aktualna do momentu dokonania zmiany na danym obszarze. Takie stanowisko można znaleźć w różnych wyrokach.

Przykład: W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 listopada 2023 r. (sygn. akt II SA/Go 401/23) można przeczytać: Przepisy prawa nie wprowadzają okresu ważności map służących do celów projektowych. Mapa traci ważność z chwilą zmian informacji w niej zawartych, a odpowiedzialność za aktualność map projektowych ponosi wyłącznie geodeta uprawniony.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza – gdzie uzyskać?

Mapa zasadnicza jest niezbędna do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy – gdy działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Ale nie tylko. Mapę zasadniczą należy też dołączyć do wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci. Zastanawiasz się, gdzie uzyskać mapę zasadniczą do warunków zabudowy? W starostwie powiatowym – to właśnie ten urząd przyjmuje wnioski o wydanie mapy zasadniczej. Mapa jest udostępniana w postaci reprodukcji zarówno drukowanej, jak i cyfrowej.

Mapa zasadnicza działki – jak uzyskać krok po kroku:

 1. Złóż wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w formie papierowej lub elektronicznej (korzystając z systemu ePUAP lub Portalu Interesanta).
 2. Wpłać na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie urzędu opłatę za wydanie mapy zasadniczej – wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty za wydanie mapy zasadniczej (Dokument Obliczenia Opłaty).
 3. Odbierz dokument – mapa zasadnicza jest wydawana od ręki, przy czym urzędnicy mogą też wysłać ją w formie papierowej na adres wskazany przez klienta (wówczas koszt wydania mapy zasadniczej zostanie powiększony o koszt przesyłki).

Planujesz budowę domu jednorodzinnego? Przygotuj się dobrze do tej inwestycji – uzupełnij wiedzę. Poznaj optymalne wymiary działki budowlanej, aby już na wstępie zawęzić zakres poszukiwań. Czy wiesz, że obowiązuje też minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej?

Ile kosztuje mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza jest udostępniana odpłatnie. Koszt jej uzyskania zależy m.in. od postaci mapy i liczby arkuszy, a stawki są waloryzowane co roku. Ile kosztuje mapa zasadnicza? W 2023 r. trzeba było zapłacić za nią od 16,85 zł do 101,46 zł. W 2024 r. stawki są wyższe – wynoszą od 19,38 zł do 116,68 zł – tak wynika z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapa zasadnicza koszt – pełen wykaz stawek w 2024 roku (2023 roku):

 • mapa zasadnicza w postaci rastrowej – 19,38 zł (16,85 zł/ha)
 • mapa zasadnicza w postaci wektorowej – 27,68 zł (24,07 zł/ha)
 • arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 218,80 zł (190,26 zł/arkusz formatu A0)
 • kopia arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 116,68 zł (101,46 zł/arkusz formatu A0

Pamiętaj, że opłaty nie należy regulować od razu – poczekaj na informację od urzędu. Twoje wyliczenia mogą być błędne – kwotę powinien wskazać urzędnik.

Mapa zasadnicza – podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego