Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – kiedy jest wymagane
Informacje

5 min. czytania

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – kiedy jest wymagane?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest konieczne wówczas, gdy budynek stanowi własność odrębną od gruntu. Jak ujawnić budynek w księdze wieczystej? Poznaj listę potrzebnych dokumentów i koszty wiążące się z tą procedurą.

Jak ujawnić budynek w księdze wieczystej?

Po upewnieniu się, że ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest niezbędne, zastanawiasz się, jakie kolejne kroki należy podjąć? Ujawnienie budynku w księdze wieczystej odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby, czyli jego właściciela. Aby w księdze wieczystej zostały dokonane zmiany, konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Komplet dokumentów składa się do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jak ujawnić budynek w księdze wieczystej krok po kroku:

 1. Upewnij się, że ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest konieczne
 2. Wypełnij wniosek KW-WPIS – poniżej znajdziesz wskazówki, jak to zrobić
 3. Zgromadź niezbędne dokumenty
 4. Dokonaj opłaty za ujawnienie budynku w KW
 5. Złóż wniosek do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego

Wniosek wraz z załącznikami możesz zarówno wysłać pocztą, jak i złożyć w biurze podawczym sądu. W drugim przypadku pamiętaj, aby do biura przynieść dokumenty w dwóch kopiach – pracownik umieści na nich pieczęć sądu, dzięki czemu zyskasz potwierdzenie ich złożenia.

Nie masz pewności, który wydział prowadzi księgę wieczystą? Możesz to szybko ustalić – skorzystaj z portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej dla banku – kiedy konieczne?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest wymagane tylko w niektórych sytuacjach. Jedną z nich jest wzniesienie budynku na działce w wieczystym użytkowaniu. W interesie właściciela obiektu leży wówczas uporządkowanie informacji znajdujących się w księdze wieczystej. W praktyce jednak bywa różnie – często właściciele zwlekają z formalnościami i do złożenia wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej mobilizują ich dopiero ich plany.

Dwie najczęstsze sytuacje, gdy dochodzi do ujawnienia budynku w księdze wieczystej:

 • właściciel budynku stara się o kredyt hipoteczny,
 • właściciel obiektu planuje jego sprzedaż.

Przed udzieleniem kredytu hipotecznego pracownicy banku bardzo dokładnie sprawdzają zawartość księgi wieczystej. To główny powód, dla którego ujawnienie budynku w księdze wieczystej dla banku ma miejsce przed złożeniem wniosku o kredyt. Bez ujawnienia budynku w KW żaden bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu pod jego zastaw.

Drugim przypadkiem jest planowana sprzedaż obiektu. Nieuporządkowana księga wieczysta nie jest stanem pożądanym – takie oferty uchodzą za ryzykowne. W rezultacie zainteresowanie budynkami mieszkalnymi, które nie zostały ujawnione w księdze wieczystej (mimo że powinny), jest znikome.

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – jakie dokumenty?

Podstawowym dokumentem jest wniosek KW-WPIS. Formularz możesz pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak wniosek o wpis do księgi wieczystej to nie wszystko – potrzebne są też dodatkowe dokumenty. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do księgi wieczystej.

Wypis z rejestru gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencji można uzyskać we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym.

Jak wypełnić wniosek o ujawnienie budynku w księdze wieczystej?

Zgromadzenie niezbędnych załączników do wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej najczęściej nie jest problemem – wątpliwości mogą pojawić się na etapie wypełniania formularza. Które pola wniosku należy wypełnić?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie sądu i wydziału, który jest właściwy do rozpatrzenia wniosku – przykładowo: „Sąd Rejonowy Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych”,
 • numer księgi wieczystej, w której zostanie ujawniony budynek,
 • treść żądania ujawnienia budynku w księdze wieczystej – należy ją sformułować samodzielnie, a może ona brzmieć przykładowo: „Wnoszę o ujawnienie budynku w księdze wieczystej o numerze wskazanym we wniosku”,
 • dane wnioskodawcy – dane osobowe, adres zamieszkania i adres do korespondencji, gdy jest inny niż adres zamieszkania,
 • wykaz załączników – wypis z rejestru gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej i potwierdzenie dokonania opłaty.

Formularz wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej przewiduje też pole na datę i własnoręczny podpis.

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – cena

Jednym z załączników do wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest potwierdzenie wniesienia opłaty. Ile wynosi opłata za ujawnienie budynku w księdze wieczystej? W 2023 r. opłata sądowa to 100 zł.

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej – opłata może zostać wniesiona na kilka sposobów:

 • przelewem – na rachunek bankowy właściwego sądu (informacje o numerach rachunków bankowych znajdują się na stronach internetowych sądów)
 • w kasie sądu – przykładowo w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie płatności można dokonać w formie zarówno gotówkowej, jak i bezgotówkowej,
 • przekazem pocztowym.

W budynkach niektórych sądów znajdują się samoobsługowe terminale płatnicze, za pośrednictwem których również można uregulować opłatę sądową. Jedyną akceptowaną formą płatności jest płatność kartą.

Po opłaceniu wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej musisz uzbroić się w cierpliwość. Może się okazać, że ujawnienie budynku w księdze wieczystej będzie trwało nawet rok. Ostateczny termin jest uzależniony od liczby wniosków oczekujących w wydziale ksiąg wieczystych na rozpatrzenie.